Karan Johar birthday
May 25, 1972

Karan Johar

Age
48
Occupation
Director
Zodiac
Gemini
Gemini
Birthplace
Mumbai
Age
48

Karan Johar Biography

Karan Johar is a 48 years old director, Karan Johar birthday is on May 25, 1972 (zodiac sign is Gemini).
Karan Johar born in Mumbai.

.

Karan Johar Quiz

Karan Johar Birthday
How old is Karan Johar?
1
25
2
37
3
42
4
48

You May Also Like