Kobe Bryant birthday
August 23, 1978

Kobe Bryant

Age
42
Occupation
Basketball Player
Zodiac
Leo
Leo
Birthplace
Philadelphia, Pennsylvania
Age
42

Kobe Bryant Biography

Kobe Bryant is a 42 years old basketball player, Kobe Bryant birthday is on August 23, 1978 (zodiac sign is Leo).
Kobe Bryant born in Philadelphia, Pennsylvania.

.

Kobe Bryant Quiz

Kobe Bryant Birthday
How old is Kobe Bryant?
1
25
2
37
3
42
4
42

You May Also Like