Rajon Rondo birthday
February 22, 1986

Rajon Rondo

Age
35
Occupation
Basketball Player
Zodiac
Pisces
Pisces
Birthplace
Louisville, Kentucky
Age
35

Rajon Rondo Biography

Rajon Rondo is a 35 years old basketball player, Rajon Rondo birthday is on February 22, 1986 (zodiac sign is Pisces).
Rajon Rondo born in Louisville, Kentucky.

.

Rajon Rondo Quiz

Rajon Rondo Birthday
How old is Rajon Rondo?
1
25
2
37
3
42
4
35

You May Also Like