Yana Kudryavtseva birthday
September 30, 1997

Yana Kudryavtseva

Age
22
Occupation
Gymnast
Zodiac
Libra
Libra
Birthplace
Moscow, Russia
Age
22

Yana Kudryavtseva Biography

Yana Kudryavtseva is a 22 years old gymnast, Yana Kudryavtseva birthday is on September 30, 1997 (zodiac sign is Libra).
Yana Kudryavtseva born in Moscow, Russia.

.

Yana Kudryavtseva Quiz

Yana Kudryavtseva Birthday
How old is Yana Kudryavtseva?
1
25
2
37
3
42
4
22

You May Also Like