Yoshi Tatsu birthday
August 1, 1977

Yoshi Tatsu

Age
42
Occupation
Wrestler
Zodiac
Leo
Leo
Birthplace
Gifu, Gifu
Age
42

Yoshi Tatsu Biography

Yoshi Tatsu is a 42 years old wrestler, Yoshi Tatsu birthday is on August 1, 1977 (zodiac sign is Leo).
Yoshi Tatsu born in Gifu, Gifu.

.

Yoshi Tatsu Quiz

Yoshi Tatsu Birthday
How old is Yoshi Tatsu?
1
25
2
37
3
42
4
42

You May Also Like